ของฝาก
ส้มโอเกาะเทโพ
เป็นส้มที่ปลูกบนเกาะเทโพ รสหวาน ส่งจำหน่ายที่ตลาดมโนรมย์จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode