ของฝาก
ผ้าทอพื้นเมือง
ทำกันมากในเขตหมู่บ้านโคกหม้อ อำเภอทัพทัน และหมู่บ้านลาวต่างๆ เช่น หมู่บ้านผาทั่ง หมู่บ้านสะนำ หมู่บ้านห้วยแห้ง หมู่บ้านทองหลาง ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอบ้านไร่ บ้านใหม่ ไทยอีสาน ที่อำเภอลานสัก หมู่บ้านดอนเพชร อำเภอสว่างอารมย์ ผ้าที่ขายได้แก่ ผ้าซิ่นตีนจก ผ้ามัดหมี่ ผ้าฝ้าย ผ้ายกดอก ลายขอคำเดือน ลายนาค ผ้านุ่ง ผ้าตัดเสื้อ และผ้าห่ม
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode