ของฝาก
เห็ดโคนดอง
เป็นเห็ดโคนเกิดในป่าเขตอำเภอบ้านไร่ เขตอำเภอทัพทัน มีเนื้อแน่นกรอบอร่อย แตกต่างจากเห็ดโคนที่อื่น และนิยมทำเป็นเห็ดโคนดองบรรจุขวด นำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode