เทศกาล
ประเพณีตำขนมจีนโบราณ
ประเพณีทําขนมจีนโบราณ ณ วัดทุ่งนางาม ตําบลทุ่งนางาม อําเภอลานสัก ซึ่งชาวบ้าน ร่วมใจกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม เพื่อไม่ให้เลือนหายไปกับยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยใช้กระบวนการผลิตแบบเก่าทุกขั้นตอน ( 8 ขั้นตอน) จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายน ก่อนถึงวันสงกรานต์ ของทุกปีโดยมีการใช้ครกและสากอายมากกว่า 200 ปีตําขนมจีนโบราณ
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode