เทศกาล
ประเพณีบุญบั้งไฟ
งานประเพณีบุญบั้งไฟ คือ มรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาวอีสานที่อพยพมาอยู่ ที่ อําเภอลานสัก และอําเภอทัพทัน จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีที่หมู่บ้านร่องตาทีมีตํานานที่เล่ากันว่า เป็นการขอฝนจากเบื้องบนให้ ตกลงมาเพื่อทำนางานนี้จัดตนฤดูฝน มีการประกวดขบวนแห่และแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นฟ้าว่าใครจะมีขึ้นสูงกวากัน
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode