เทศกาล
ประเพณีแห่เจ้าของชาวจีนในจังหวัดอุทัยธานี
    เป็นงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ที่อยู่ตามศาลต่าง ๆ โดยกําหนดงานตามการครบรอบปี ของเจ้าแต่ละองค์ซึ่งบางองค์แห่ 5 ปี/ครั้ง บางองค์แห่ 12 ปี/ครั้ง รวมทั้งการแห่เจ้าพ่อบุญเถ่ากง และเจ้า     พ่อหลักเมืองอุทัยธานีจะมีขบวนสาวงามแห่ผ่านตลาดรอบเมือง และมีการแสดงเชิดสิงโตคณะต่าง ๆ ร่วมให้พรกับร้านค้าชาวจีนในตลาด ซึ่งทุกร้านจะตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้างด้วย หากเป็นงานของเจ้าแม่ทับทิมจะมีพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงของ เจ้าแม่ เมื่อครบรอบ 12 ปีและจะมีการเข้าทรงทำการลุยไฟด้วย
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode