เทศกาล
ประเพณีตักบาตรเทโว
    จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังวันออกพรรษา ณ บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี พระสงฆ์จะรับนิมนต์มารับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน โดยสมมุติยอดเขาสะแกกรังเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จฯ ขึ้นไป จําพรรษาเทศน์โปรดพระพุทธมารดา เมื่อออกพรรษาปวารณาแล้วพระพุทธองค์จึงเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ทางบันไดทิพย์ทั้ง 3 คือ บันไดเงิน บันไดทอง บันไดแก้ว โดยเสด็จฯลงที่สังกัสนคร ถือเป็นวันที่แดนทั้ง 3 คือ สวรรค์มนุษย์และบาดาล (นรก) สามารถมองเห็นกันได้เรียกว่า วันเทโวโรหณะ หรือวันเปิดโลก
    การตักบาตรเทโวของจังหวัดอุทัยธานีเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมในด้านสถานที่และชื่อตามตำนาน เป็นประเพณี ที่ชาวอุทัยธานีให้ ความสำคัญมาก มีภิกษุสามเณรไม่น้อยกว่า 300 รูป นํา ด้วยพระพุทธรูปปางเสด็จกลับมาจากดาวดึงส์ เดินอุ้มบาตรจากยอดเขาตามบันได 449 ขั้น ลงมารับ บิณฑบาต ด้วยข้าวต้มลูกโยน ข้าวต้มมัด ข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดสังกัสรัตนคีรีหลังจากตักบาตรแล้วเสร็จจะมีริ้วขบวนรถบุปผชาติ แสดงพุทธประวัติอันสวยงาม เข้าสู่ตัวเมืองที่มีการจดโต๊ะหมู่ ประดับ งาช้างให้ประชาชน ให้นักทองเที่ยวกราบสักการะ และชื่นชมถ่ายรูปเป็นที่ ระลึก
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode