เทศกาล
งานพระชนกจักรี
ในช่วงเดือน เมษายนของทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระปฐมบรมมหาชนก พระชนกาธิบดีรัชกาลที่ 1 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และเพื่อย้อนรำลึกถึงวันที่ 5 เมษายน 2522 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระวิสูตรพระบรมราชานุสาวรีย์ พระปฐมบรมมหาชนก โดยทางจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ในการช่วยเหลือประชาชน ทางเหล่ากาชาดจังหวัดด้วย
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode