สถานที่ท่องเที่ยว
หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้ว ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่บุคลากร และประชาชนทั่วไปใช้บริการและเข้าเยี่ยมชม เปิดทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ดังนี้๑. ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร - บริการจัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อย - บริการจัดการแสดง การละเล่น มหรสพ - บริการฉายภาพยนตร์อนุรักษ์ ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ และภาพยนตร์ตามเทศกาล (ทุกวันพุธ เวลา ๑๓.๐๐ น. และในวันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ น.)๒. ห้องพิพิธภัณฑ์ โสฬส เป็นห้องนิทรรศการถาวรเล่าเรื่องเมืองนครสวรรค์ แสดงประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของจังหวัดนครสวรรค์ในช่วงยุคสมัยต่าง ๆ จัดแสดงในรูปของศิลปวัตถุ ชิ้นส่วนโบราณสถาน แหล่งโบราณสถาน เครื่องมือเครื่องใช้โบราณ ทั้งที่พบในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง๓. ห้องศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้การบริการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เรื่องราวของจังหวัดนครสวรรค์ในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในรูปของฐานข้อมูล งานเอกสารตำรา งานวิจัย สมุดข่อย เทปบันทึกเสียง และวิดีโอเทป๔. ห้องนิทรรศการ นิมมานรดี - นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นเมืองนครสวรรค์ - แสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ให้เชิญมาจัดแสดง - นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร ที่ทรงมี พระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทุกแห่งเสมอมา - นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๓ ครั้ง - จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งเปิดโอกาสให้คณาจารย์ ชมรม นักศึกษา บุคลากร หรือบุคคลผู้สนใจในด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมจัดนิทรรศการหมุนเวียนได้ตามโอกาสวาระสำคัญต่าง ๆ๕. ห้องดุสิตา เป็นห้องทรงประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๕ ปัจจุบันยังคงเก็บรักษาไว้ให้คงอยู่ในสภาพเดิมในส่วนของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้บริการ ดังนี้ ๑. ห้องเอนกประสงค์ สำหรับจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๒. ห้องประชุมสี่พญา สำหรับประชุมกลุ่มย่อย ๓. การให้บริการบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการประสานงาน การขอพระราชทานเพลิงศพ การติดต่อขอรับหีบเพลิงพระราชทาน การอัญเชิญหีบเพลิงพระราชทานไปประกอบพิธี ตลอดจนจัดข้าราชการกองเกียรติยศ (สวมเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ โดยเจ้าภาพเสียค่าใช้จ่ายตามจริง)
โทรศัพท์ :
0 5621-9100-29 ต่อ
ที่อยู่ :
ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
Page View :
1809
Tag :
หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์, วัฒนธรรม, นครสวรรค์
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode