สถานที่ท่องเที่ยว
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
ความเป็นมา วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ ฯ เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตั้งอยู่บนเขา ณ บ้านเขาโคกเผ่น ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพุทธสถานที่คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงค์(วิน ธมฺมสารเถร ป.ธ.9) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม กรุงเทพฯ สร้างถวายแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงค์ ในโอกาสที่เจริญชนมายุศม์ ครบ 80 ปี เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2529 วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ได้รับอนุญาตจาก กรมธนารักษ์ให้ใช้สถานที่ จำนวน 96 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา สร้างวัดขึ้นเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖รอบ๗๒พรรษา และได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีวา ในปี พ.ศ. 2548 ชื่อ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นี้ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงค์ ( วิน ธมฺมสารเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร ได้ประทาน ชื่อวัดว่า วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เพื่อถวายพระเกียรติ แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ (ม.จ.ภุชงค์ ชมพูนุท) วัดราชบพิธสถิตสีมาราม ส่วน สิริวัฒนวิสุทธิ์ ( วิ. ) เป็นพระราชทินนามที่พระราชทานชื่อสมณศักดิ์ แด่พระราชาคณะ ชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ( พัดขาว ) พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ ( สุนทร สุนฺทราโภ เปรียญ 4 ประโยค ) ได้รับพระราชทาน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2528 ปัจจุบันเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น พระเทพโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม กทม. เมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2550 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เป็นวัดในพระองค์ ฯ และทรงรับเป็นองค์ประธาน งานก่อสร้างเจดีย์ศรีพุทธคยา เฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในโอกาสที่ทรง ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีและทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ใน วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 รูปลักษณ์สิ่งก่อสร้าง วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ ฯ สร้างเป็นรูปเรือหลวง มีความหมาย ถึงพาหนะที่จะช่วยขนสัตว์โลกที่ยังตกอยู่ในห้วงแห่งสังสารวัฎ (ทะเลวน)ให้พ้นจากโอฆะสงสารห้วงน้ำนั้นคือ กิเลส เรือที่ตั้งอยู่บนเกาะหรือภูเขาหมายถึงเป็นสถานที่ ที่น้ำไม่สามารถท่วมถึงได้หรือท่วมทับแก่บุคคลที่มีปัญญาได้ ผู้มีปัญญา มีความขยัน อดทนไม่ประมาทตามกิเลส มีความสำรวมระวังดี ก็จะอยู่บนเรือลำนี้ได้โดยปลอดภัยเรือหลวงอันเป็นที่ตั้งของวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
ที่อยู่ :
หมู่ 2 ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
Website :
http://www.watpasiriwattanavisut.org/
Page View :
2357
Tag :
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์, สิริสัฒนวิสุทธิ์, วัด, ท่าตะโก, นครสวรรค์
งานประจำปีวัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง โดยจัดให้มีงานในวันขึ้น 14 ค่ำ - วันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ทุกปี ซึ่งเดิมเป็นงานนมัสการ พระพุทธบาทจำลอง ต่อมาการจัดงานได้รับความนิยมมาก
อ่านต่อ
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode