สถานที่ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์จันเสน
เริ่มก่อสร้างโดยพระครูนิสัยจริยคุณ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "หลวงพ่อโอด" ได้มีดำริที่จะสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางชุมชนภายในจัดให้มีส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อใช้แสดงเรื่องราวของจันเสนในอดีตพร้อมกันไปด้วย พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ หรือหลวงพ่อเจริญ เจ้าอาวาสรูปต่อมาเป็นกำลังสำคัญที่สานต่องานพิพิธภัณฑ์จนเสร็จสมบูรณ์โดยงบประมาณในการก่อสร้างนั้นได้มาจากศรัทธาของประชาชนทั้งสินไม่ต้องใช้งบประมาณจากภาครัฐ พิพิธภัณฑ์จันเสน เริ่มเปิดให้เข้าชมได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมาโดยในวันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์จันเสนอย่างเป็นทางการและทอดพระ-เนตรภายในพิพิธภัณฑ์อย่างทั่วถึง นำความปลาบปลื้มมาสู่พสกนิกรชาวชุมชนจันเสนอย่างยิ่ง การเข้าชมพิพิธภัณฑ์จันเสนจะมียุวมัคคุเทศก์บรรยายนำชมให้ความรู้ในระดับราก-หญ้า เดินทางโดยแยกถนนสายเอเซียเข้าอำเภอตาคลี(กม.184)ประมาณ 7 กม. แยกขวาไปตามถนนเลียบคลองชลประทานมุ่งสู่ อำเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรี ประมาณ 28 กม. ก่อนข้ามทางรถไฟเลี้ยวขวาเข้าบ้านจันเสน หรือลงรถไฟที่สถานีจันเสนโดยอยู่ห่างจากสถานีรถไฟจันเสน 500 ม. เมืองโบราณจันเสน และพิพิธภัณฑ์จันเสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลจันเสน สันนิษฐานว่าอยู่ในสมัยทวารวดี บริเวณเมืองโบราณมีคูเมืองเป็นเนินดินโดยรอบ เป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่มุมทั้งสี่เป็นรูปมนจนเกือบเป็นวงกลม ล้อมรอบด้วยคูเมืองซึ่งกว้างประมาณ 20 เมตร ปัจจุบันยังมีสภาพเป็นที่ลุ่มน้ำขัง แต่ยังเป็นร่องรอยพอมองเห็นเค้าคูเมืองได้อย่างชัดเจน มีความยาวประมาณ 800 เมตร กว้าง 700 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่เศษ เนื่องจากบริเวณภายในคูเมืองดังกล่าวมีลักษณะเป็นเนินสูงกว่าพื้นที่รอบนอกคูเมือง ชาวบ้านเรียกว่า "โคกจันเสน"
โทรศัพท์ :
056339115-6
แฟกซ์ :
056-339102-115
ที่อยู่ :
ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
Page View :
2111
Tag :
พิพิธภัณฑ์ม จันเสน, Chan Sen, ตาคลี, นครสวรรค์
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode