สถานที่ท่องเที่ยว
กลุ่มทอผ้าหมู่บ้านโคกหม้อ
บ้านโคกหม้อเป็นชนบทที่มีเชื้อสายลาว(ลาวคลั่งที่อพยพมาจากหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)สมัยเจ้าอนุวงศ์เป็นผู้ครองนครหลวงพระบางราว พ.ศ.2390 เนื่องจากเกิดกบฏจึงทำให้เกิดการเดินทางย้ายถิ่นของคนเชื้อสายลาว สมัยนั้นมิได้เดินทางอพยพมาตัวเปล่าแต่ได้นำเอาผ้าทอที่ทำเป็นเครื่องนุ่งห่มเช่น ผ้าถุงมัดหมี่ตีนจก ผ้าล้อ (ผ้าปูที่นอน) หมอนท้าว (หมอนอิงหรือหมอนขวาน)และเครื่องประกอบการทำมาหากินติดตัวมากับขบวนกองเกวียนและเดินเท้าโดยเฉพาะผ้าซิ่นมัดหมี่ซึ่งถือว่าเป็นของเก่าแก่ที่บรรพบุรุษมอบให้ชุมชนลาวครั่งถือว่าเป็นของสิริมงคลหรือเป็นเครื่องรางของขลัง(ของค้ำของคูณ)และถือว่าเป็นของสำคัญที่ควรจะหวงแหนไว้ชั่วลูกชั่วหลาน จากประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านก่อให้เกิดกลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2543 โดยรวบรวมผู้ที่มีความสามาถทอผ้าได้ในหมู่บ้านโดยใช้ใต้ถุนบ้านเป็นที่ก่อตั้งครั้งแรก มีสมาชิก 16 คน เงินทุน 160 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 56 คน ได้ดำเนินการทอผ้าด้วยกี่มือและกี่กระตุกเรื่อยมา
โทรศัพท์ :
089-9069929
ที่อยู่ :
เลขที่ 134 หมู่ที่ 2 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
Page View :
1501
Tag :
กลุ่มทอผ้าหมู่บ้านโคกหม้อ,บ้านโคกหม้อ,กลุ่มทอผ้า
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode